Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACh)

Voor ons als gerenommeerde Duitse merkfabrikant is het respecteren van wetten en voorschriften vanzelfsprekend. In de zin van REACh zijn wij een „down stream gebruiker“. Derhalve leveren wij „Preparaten“ en „Producten“.

 

Concreet wil dat zeggen:

 

  • Conform artikel 33 van de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACh) moet iedereen die producten in de handel brengt (machines, toebehoren, evenals bouw- en reserveonderdelen) die in één of meer segmenten tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen (SVHC) in een concentratie van meer dan 0,1 gew.-% bevatten, zich houden aan bepaalde informatieplichten. Alle bijzondere, tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen worden door het Europees chemicaliënagentschap (ECHA) in de zogenaamde kandidatenlijst opgenomen.
  • Natuurlijk voldoen wij aan onze informatieplicht conform artikel 33.
  • Conform de aan ons beschikbaar gestelde informatie van onze leveranciers gaan wij ervan uit, dat de registratie van de in bijlage 14 opgenomen substanties tijdig heeft plaatsgevonden.
  • Volgens onze huidige kennis bevat geen van onze artikelen stofaandelen van de in bijlage 17 opgenomen substanties, hetgeen zou betekenen dat het verboden is om deze in de handel te brengen.
  • Veiligheidsbladen en veiligheidsvoorschriften ontvangt u van onze verkoopafdeling of via onze website Veiligheidsinformatie.

Conform de onderhavige informatie bevatten vrijwel alle Metabo-producten onderdelen, waarin lood (CAS-nr. 7439-92-1) als legeringselement, bijv. in staal of koper, in concentraties groter dan 0,1 gew.-% zit. Het gebruik van deze stof voldoet aan de geldende uitzonderingsregels. Bij een reglementair gebruik van de producten bestaat er geen gevaar voor de gezondheid of het milieu. Veiligheidsvoorschriften zijn niet noodzakelijk.

 

Voor meer vragen kunt u zich per e-mail wenden tot product-compliance@metabo.de.


Informatie over de afvalverwijdering van accu-packs en oude elektrische apparaten

Milieuvriendelijke producten zijn in de algemene doelstellingen van onze onderneming en in onze Code of Conduct verankerd. Daarom voldoen wij als gerenommeerde merkfabrikant vanzelfsprekend aan de verplichtingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU (WEEE).

 

  • Ons elektrisch gereedschap is voorzien van het symbool van de doorgestreepte afvalbak op wielen. Dat betekent dat oude elektrische apparaten niet in de gewone afvalbak horen.
  • Verbruikers zijn verplicht om deze gratis bij een daarvoor geschikte, officiële inzamelplaats, een Metabo-leverancier of bij de Metabo-service in te leveren.
  • Bij het afvoeren via een gemeentelijke inzamelplaats moet u bij accu-machines de accu's verwijderen en deze gescheiden en milieuvriendelijk bij een daarvoor bestemde inzamelplaats inleveren.
  • Oude apparaten bevatten belangrijke grondstoffen die in de zin van de kringloopeconomie hergebruikt kunnen worden.


Voor meer vragen kunt u zich per e-mail wenden tot product-compliance@metabo.de.


Belangrijke informatie over het gebruik van li-ionen accu-packs voor onze accu-machines

Gebruik uitsluitend de door ons meegeleverde originele accu-packs/laders of accu-packs/laders van onze CAS-partners. Deze zijn voor het gebruik in combinatie met onze accu-machines geconstrueerd en garanderen de beste prestaties en optimale veiligheid.

Wij kunnen noch voor de veiligheid noch voor de prestaties garant staan, indien andere dan de door ons vervaardigde originele accu-packs/laders of die van onze CAS-partners worden gebruikt. Dat geldt ook indien de accu-packs/laders geopend of de originele staat op een andere manier gewijzigd werd.

Het gebruik van accu-packs of laders, die niet door ons of een van onze CAS-partners werden vervaardigd (accu-packs en laders van derden), kan aanzienlijke veiligheidsrisico's evenals gevaar voor brand of een explosie met zich meebrengen.

Bovendien wijzen wij u erop, dat onze aansprakelijkheid en iedere aanspraak op de garantie door het gebruik van systemen van derden komt te vervallen.


Veiligheidsadviezen


Lithium-Ionen accu-machines

Veiligheidsadviezen voor het transport van en de omgang met lithium-ionen accu's

Lithium-ionen accu-packs zijn op grond van hun zeer hoge energiedichtheid vooral geschikt voor mobiele toepassingen. Vele veiligheidsmechanismen zijn al in het systeem geïntegreerd en staan garant voor een veilig product en zorgen er bovendien voor dat er veilig mee kan worden gewerkt. Het hoge energiegehalte vereist extra maatregelen en regels om schade bij de omgang en het transport van de accu-packs te voorkomen.

Hier vindt u informatie en veiligheidsadviezen met betrekking tot lithium-ionen accu-packs:


Slijpgereedschap

Veiligheidsadviezen voor het juiste gebruik van slijpgereedschap

Gebruik

Veiligheidsinformatie

Diamant-doorslijpschijven

Kunstharsgebonden schuurmiddelen

Lamellenschuurschijven en fiberschuurschijven

Zandstraalmiddel