Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij als Metabo-groep zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en richten ons bij al ons handelen naar de algemeen geldende ethische waarden en principes, vooral ten aanzien van integriteit, rechtvaardigheid, respect voor de menselijke waardigheid, openheid en non-discriminatie van religie, seksuele geaardheid, geslacht en ethiek. Wij wijzen corruptie en omkoping ten strengste af en staan voor een faire concurrentie. De kernwaarden m.b.t. duurzaam ondernemen evenals de bescherming van onze medewerkers ten aanzien van de gezondheid en arbeidsveiligheid zijn een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfscultuur.

Al onze medewerkers moeten zich aan deze gedragscode en de onderstaande grondbeginselen houden. De Metabo-groep houdt zich aan deze grondbeginselen en controleert of deze worden nageleefd, ook als de regelingen waartoe wij ons verplicht hebben, verder gaan dan de wettelijke eisen. Wij streven ernaar en verlangen, dat ook onze klanten en leveranciers zich houden aan de eisen van onze gedragscode.

Opvolgen van de wettelijke bepalingen

Wij houden ons aan de geldende wetten en andere voorschriften die voor ons bedrijf maatgevend (toonaangevend) zijn, en datzelfde geldt voor de landen waarin wij actief zijn.


Bij de in- en export houden wij in het bijzonder rekening met de wettelijke bepalingen en voorschriften, niet alleen in verband met de producten, maar ook ten aanzien van allerlei manieren van vervoer en technologie.

Geen omkoping en corruptie

Wij wijzen corruptie en omkoping in de zin van de betreffende VN-conventie en nationale regels ten strengste af. Wij verlangen op geschikte wijze naar transparantie, integer handelen en een verantwoordelijke bedrijfsvoering en controle binnen de onderneming.

Eerlijke concurrentie

Wij streven naar eerlijke en erkende handelspraktijken en een eerlijke concurrentie en richten ons op professioneel gedrag en werk van uitstekende kwaliteit.

Arbeidsveiligheid en bescherming van de gezondheid

Wij garanderen dat wij de ARBO- en werkgelegenheidswetten op zullen volgen.

Wij beschermen onze medewerkers tegen gevaren op de werkplek en ondersteunen maatregelen ter bevordering van de gezondheid.

De salarissen, sociale uitkeringen en arbeidstijd voldoen tenminste aan de lokale wettelijke normen en eisen.

Aanhouden van de fundamentele en mensenrechten

Wij verplichten ons de fundamentele rechten, evenals de internationale mensenrechten te respecteren en tolereren geen enkele vorm van discriminatie op grond van nationale en etnische afkomst, maatschappelijke herkomst, gezondheid, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, geslacht, politieke overtuiging, religie of levensopvatting. Wij streven naar gelijke kansen voor iedereen.

Het verbod op dwangarbeid, op welke manier dan ook, wordt door ons ondersteund. Bovendien beschermen wij onze medewerkers tegen lijfstraffen en tegen fysieke, seksuele, psychische of verbale intimidatie of misbruik.

Wij zetten ons in voor de bescherming en garantie van het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van coalitie.

Wij respecteren het verbod op kinderarbeid. Bovendien is het aanhouden van de wettelijke bepalingen ten aanzien van de minimumleeftijd van onze medewerkers voor onze verplicht en vanzelfsprekend.

Bescherming van het milieu

Onze producten, diensten en processen zijn zo uitgevoerd dat zij voldoen aan alle milieubeschermende praktijken. Op alle locaties waarop wij actief zijn, respecteren wij de eisen die aan het milieu worden gesteld en nemen onze verantwoordelijkheid in al ons handelen ten aanzien van de omgang met natuurlijke bronnen.