ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

A.  Algemene garantievoorwaarden

Metabo verleent een fabrieksgarantie voor al haar producten in overeenstemming met de wetten van het betreffende land voor een periode van één jaar vanaf de datum van verkoop van de machine aan de eindgebruiker. Bovendien krijgen kopers van een compressor 10 jaar garantie tegen roestvorming van de persluchtketel.  


 
B.  3 jaar garantie op de accu

Voor accu's geeft Metabo een fabrieksgarantie van 3 jaar (Metabo 3 jaar garantie op accu's) zonder  beperking  van  de  laadcycli,  vanaf  de  datum  van  aankoop  van  de  accu  aan de eindgebruiker.  


 
C.  XXL Garantievoorwaarden

Naast de bovengenoemde garantieverklaringen geeft Metabo een garantie-verlenging op haar machines, te beginnen met de datum van aankoop van de eindgebruiker voor een totale periode van 3 jaar. U kunt deze garantieverlenging claimen door uw Metabo machine online te registreren op www.metabo-service.com uiterlijk vier weken na aankoop. De registratie kan zowel  door  de  dealer  als  door  de koper  zelf  worden  uitgevoerd.  Aan het  einde  van  het registratieproces  ontvangt  u  uw  XXL  Garantiecertificaat.  Dit  certificaat  dient  als  XXL-garantiebevestiging.  De  garantieverlenging  is  altijd  machinegerelateerd,  d.w.z.  elke aangeschafte machine moet apart als XXL-machine worden geregistreerd.  


 
D.  Garantie-uitsluiting

De garantie geldt niet voor oneigenlijk gebruik (bijv. overbelasting van de machine of gebruik van niet-goedgekeurd gereedschap), gebruik van geweld, schade door invloeden van buitenaf of  vreemde  voorwerpen  (bijv.  zand  of  stenen),  schade  door  het  niet  naleven  van  de gebruiksaanwijzing (bijv. aansluiting op een verkeerde netspanning of stroomsoort of nietnaleving  van  de  montagehandleiding)  of  normale  slijtage.  Gedeeltelijk  of  volledig gedemonteerde machines en accessoires zijn eveneens uitgesloten van de garantie.


E.  Aanspraak maken op garantieservices en aanvullende regelingen

a)  Voornoemde garantieverklaringen hebben uitsluitend betrekking op gebreken die te wijten zijn aan materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie dekt in het bijzonder de goede werking van elektronische componenten en accu-packs en de afwezigheid van defecten in materialen zoals kunststoffen en metaal.
 
b)  In  geval  van  een  garantieclaim  draagt  Metabowerke  GmbH  de  kosten  van  latere prestaties/reparaties en transport. Naar keuze van Metabowerke GmbH wordt in geval van garantie een gratis reparatie of een vervanging van het apparaat uitgevoerd.
 
c)  De garantie is van toepassing op het land waar de Metabo machine is gekocht.  
 
d)  De  hier  vermelde  garantieservices  gelden  naast  de  overige  rechten  van  de koper/eindgebruiker. Ongeacht deze garantie gelden de wettelijke rechten van de koper, in het bijzonder garantierechten of productaansprakelijkheid. De wettelijke rechten van de koper worden door deze garantie niet beperkt. Zij gelden zonder beperking in aanvulling op deze garantie.  
 
e)  De koper is niet gerechtigd zijn rechten uit hoofde van de Metabo-garantie aan derden over te dragen.
 
f)  De uit deze garantieverklaring voortvloeiende rechten kunt u, indien nodig, claimen bij:  
 
Metabowerke GmbH, Metabo-Alle 1, 72622 te Nürtingen, Duitsland  
www.metabo.com
 
schriftelijk, per e-mail of per telefoon. Meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen vindt u op www.metabo-service.com.
 
g)  Als een garantieclaim wordt ingediend, dient het originele aankoopbewijs met de datum van  aankoop  te  worden  bijgevoegd.  Bovendien  moet  bij  het  indienen  van  een garantieclaim in het kader van de XXL-garantie het XXL-garantiecertificaat samen met een copie van de originele aankoopbewijs en de defecte machine naar uw Metabo Service Center worden gestuurd of naar uw dealer worden gebracht.